Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gehanteerd:

 1. a) “Mollie Payments”: een online betalingsdienstaanbieder die door de Klant wordt gebruikt om betalingen te verwerken;
 2. b) “Klant”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van de Onderneming;
 3. c) “Onderneming”: [UniekOnline], gevestigd te [Turnhoutlaan 41 Eindhoven], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [88622444];
 4. d) “Hostingdiensten”: de diensten die de Onderneming aanbiedt met betrekking tot het hosten van websites en/of andere online content;
 5. e) “Hostingpakket”: het specifieke hostingabonnement dat de Klant bij de Onderneming afneemt.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van diensten tussen de Onderneming en de Klant.

2.2 Door gebruik te maken van de diensten van de Onderneming, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden.

 

 1. Betalingen

3.1 Betalingen voor de Hostingdiensten dienen te worden voldaan via Mollie Payments of een andere betaalmethode zoals aangeboden door de Onderneming.

3.2 De Klant stemt ermee in dat de Onderneming de betalingsgegevens van de Klant, inclusief eventuele geautomatiseerde incasso’s, verwerkt via Mollie Payments.

3.3 Indien een maandelijkse automatische incasso niet slaagt, behoudt de Onderneming zich het recht voor om het betreffende Hostingpakket tijdelijk offline te halen, totdat de betaling is ontvangen.

3.4 De Klant is verantwoordelijk voor eventuele kosten en vergoedingen die voortvloeien uit niet-succesvolle betalingen, inclusief eventuele bankkosten of administratieve kosten die door de Onderneming in rekening worden gebracht.

 

 1. Hostingabonnementen

4.1 De Hostingabonnementen van de Onderneming zijn jaarlijks opzegbaar.

4.2 Indien de Klant een Hostingabonnement wil opzeggen, dient dit schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de contractperiode.

4.3 Bij opzegging blijft de Klant verantwoordelijk voor de betaling van de Hostingdiensten tot het einde van de contractperiode.

4.4 De Onderneming behoudt zich het recht voor om het Hostingabonnement eenzijdig te wijzigen of te beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. De Klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 

 1. Aansprakelijkheid en garanties

5.1 De Onderneming streeft naar een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Hostingdiensten. Desondanks kan de Onderneming geen absolute garanties bieden met betrekking tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en prestaties van de Hostingdiensten.

5.2 De Onderneming is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Hostingdiensten.

5.3 Uniekonline maakt bij een hosting abonnement automatisch updates van de website van de klant maar is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, ongeacht de oorzaak.

5.4 De Onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade of vertragingen die voortvloeien uit overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, technische storingen of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van de Onderneming.

 

 1. Intellectueel eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Hostingdiensten en andere diensten van de Onderneming, inclusief maar niet beperkt tot software, systemen, ontwerpen en inhoud, blijven eigendom van de Onderneming of haar licentiegevers.

6.2 De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Hostingdiensten te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

7.1 Op alle overeenkomsten tussen de Onderneming en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Onderneming, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

 

 1. Slotbepalingen

8.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk geval zullen partijen trachten de nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of ongeldige bepaling.

8.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op [01-06-2023] en vervangen alle voorgaande versies.

 

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden.